K. I. H. E. SocietyPRESIDENT - Padmashri MRS.FATMA RAFIQ ZAKARIA.

Dr.M.A.PATANKAR
Vice President
PROF.H.N.KALANIYA
VICE PRESIDENT
Dr.A.G.KHAN
HONORARY ACADEMIC ADVISOR

Dr..SYED MUNAWWAR ALI RAZVI
JT.GEN SECRETARY
MR.M.A.KHAN
TREASURER
MR.SALEEM AHMED KHAN
JT.GEN SECRETARY

DR.MAQDDOM M FAROOQUI
JT.SECRETARY
DR.KHALIL.E MUKADAM
JT.TREASURERMrs. FATMA R. ZAKARIA President
Dr. M. A. PATANKAR Vice - President
PROF.H.N.KALANIYA Vice - President
DR.RAZVI SYED MUNAWWAR ALI JT. Gen. Secretary
MR.SALEEM AHMED KHAN JT. Gen. Secretary
Mr. M.A.KHAN Treasurer
DR.KHALIL E.MUKADAM Jt. Treasurer
DR.MAQDOOM M.FAROOQUI Jt. Secretary
DR.A.G.KHAN Honorary Academic Adviser
Dr.SIRAJUDDIN.H.CHOUGLE Principal
Dr.ABDUL QAIYUM ANSARI Vice Principal
Mr.INNUS R.MULANI Registrar