Khairul Islam Higher Education SocietyPRESIDENT -
Padmashri Dr.FATMA RAFIQ ZAKARIA


MR. MOHAMMED AHMED KHAN CHAIRMAN

Dr.M.A.PATANKAR
Vice President
MR.SALEEM AHMED KHAN
Vice President

Dr. A.G. KHAN
HONORARY ACADEMIC ADVISOR

PROF. H.N. KALANIYA
Gen. SECRETARY
PROF. M.A. WAHEED
Jt. Gen. SECRETARY
DR.MAQDDOM M FAROOQUI
Jt.SECRETARY

Dr. KHALIL E. MUKADAM
TREASURER
Dr. SHAKIL M. HURZUK
JT. TREASURER
Dr. SYED MUNAWWAR ALI RAZVI
ADMINISTRATIVE ADVISOR


Dr.SIRAJUDDIN.H.CHOUGLE Principal
Dr.ABDUL QAIYUM ANSARI Vice Principal
Ms.Munisa Bushra Jr.College Supervisor
Mr. Innus R Mulani Registrar